Zamknij

  Skontaktuj się bezpośrednio:  +48 85 67 84 701  biazet@biazet.pl

  Lub użyj poniższego formularza:

  Akcjonariat
   
  • (1/3/2024)

   Zarząd BIAZET Spółki Akcyjnej, na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza o połączeniu spółek: BIAZET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000045423, jako spółki przejmującej, z Park Handlowy Kwadrat Spółką Akcyjną z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453625, jako spółką przejmowaną. Połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Park Handlowy Kwadrat Spółki Akcyjnej na spółkę przejmującą – BIAZET Spółkę Akcyjną, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. (łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej). Połączenie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 grudnia 2023 roku, sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/012170/23/508

  • (10/12/2023)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy spółki o zamiarze połączenia się BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045423, jako spółki przejmującej, z Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453625, jako spółką przejmowaną.
   Akcjonariusze BIAZET S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 i 6 k.s.h., tj.:
   a. Planem połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.,
   b. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane,
   c. projektem uchwały Walnego Zgromadzenia BIAZET S.A. w sprawie: połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek,
   d. projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Park Handlowy Kwadrat S.A. w sprawie: połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek,
   e. ustaleniem wartości majątku spółki przejmowanej – Park Handlowy Kwadrat S.A. na dzień 1 listopada 2022 roku,
   f. oświadczeniem BIAZET S.A. zawierającym informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
   g. oświadczeniem Park Handlowy Kwadrat S.A. zawierającym informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
   w siedzibie BIAZET S.A. w Białymstoku przy ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-16:00, w terminie od dnia 29 września 2023 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia BIAZET S.A. podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek. Walne Zgromadzenie BIAZET S.A. podejmujące uchwałę w sprawie połączenia spółek planowane jest na dzień 30 października 2023 roku, godz. 10:00. Plan Połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 21 k.s.h., nieprzerwanie, do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia BIAZET S.A. podejmującego uchwałę o połączeniu spółek udostępniony będzie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIAZET S.A. pod adresem: https://www.biazet.pl/pl/polaczenie_spolek/, a także na stronie internetowej Park Handlowy Kwadrat S.A. pod adresem: http://parkhandlowykwadrat.pl/?page_id=10
   Z uwagi na bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia wraz z załącznikami na stronie internetowej BIAZET S.A. dostępnej pod adresem https://www.biazet.pl/pl/polaczenie_spolek/, niniejsze zawiadomienie nie zawiera numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego, o którym mowa w art. 504 § 2 pkt 1) k.s.h., a adres strony internetowej, na której można zapoznać się z Planem Połączenia.

  • (9/25/2023)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 października 2023 roku, na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.,
   a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia BIAZET S.A. i Park Handlowy Kwadrat S.A.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek.
   8. Wolne wnioski, sprawy różne.
   9. Zamknięcie obrad.

  • (9/25/2023)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy spółki o zamiarze połączenia się BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045423, jako spółki przejmującej, z Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453625, jako spółką przejmowaną.
   Akcjonariusze BIAZET S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 i 6 k.s.h., tj.:
   a. Planem połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.,
   b. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane,
   c. projektem uchwały Walnego Zgromadzenia BIAZET S.A. w sprawie: połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek,
   d. projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Park Handlowy Kwadrat S.A. w sprawie: połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek,
   e. ustaleniem wartości majątku spółki przejmowanej – Park Handlowy Kwadrat S.A. na dzień 1 listopada 2022 roku,
   f. oświadczeniem BIAZET S.A. zawierającym informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
   g. oświadczeniem Park Handlowy Kwadrat S.A. zawierającym informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
   w siedzibie BIAZET S.A. w Białymstoku przy ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-16:00, w terminie od dnia 29 września 2023 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia BIAZET S.A. podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek. Walne Zgromadzenie BIAZET S.A. podejmujące uchwałę w sprawie połączenia spółek planowane jest na dzień 30 października 2023 roku, godz. 10:00. Plan Połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 21 k.s.h., nieprzerwanie, do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia BIAZET S.A. podejmującego uchwałę o połączeniu spółek udostępniony będzie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIAZET S.A. pod adresem: https://www.biazet.pl/pl/polaczenie_spolek/, a także na stronie internetowej Park Handlowy Kwadrat S.A. pod adresem: http://parkhandlowykwadrat.pl/?page_id=10
   Z uwagi na bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia wraz z załącznikami na stronie internetowej BIAZET S.A. dostępnej pod adresem https://www.biazet.pl/pl/polaczenie_spolek/, niniejsze zawiadomienie nie zawiera numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego, o którym mowa w art. 504 § 2 pkt 1) k.s.h., a adres strony internetowej, na której można zapoznać się z Planem Połączenia.

  • (7/3/2023)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. W. Andersa 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 sierpnia 2023 roku, na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Białymstoku, ul. Gen. W. Andersa 44, 15-113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej BIAZET S.A., w tym z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIAZET S.A.
   7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej BIAZET S.A. w miejsce członka rezygnującego.
   8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
   9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej albo w przedmiocie przekazania tego wyboru członkom Rady Nadzorczej.
   10. Wolne wnioski.
   11. Zamknięcie obrad.

  • (6/7/2023)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. W. Andersa 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz. 1100, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Zmieniony porządek obrad:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2022 rok.
   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok.
   8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
   9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2022 rok.
   10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok.
   11. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   16. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2022 rok.
   17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
   18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
   19. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
   20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu spółki, w tym w sprawie zmiany § 27. ust. 1 – 3 statutu Spółki.
   21. Wolne wnioski.
   22. Zamknięcie obrad.
   W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia podjęcia uchwał dotyczących zmiany statutu spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian statutu spółki, z uwzględnieniem projektu zmian § 27. ust. 1 – 3 statutu Spółki zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.
   Dotychczasowa treść § 4 ust. 1:
   1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych.
   2) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
   3) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli.
   4) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego.
   5) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego.
   6) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
   7) PKD 27.52.Z – Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
   8) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.
   9) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych.
   10) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
   11) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
   12) PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej.
   13) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną.
   14) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
   15) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem.
   16) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
   17) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
   18) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
   19) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
   20) PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
   21) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
   22) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
   23) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.
   24) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
   25) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
   26) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
   Proponowana treść § 4 ust. 1:
   1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.
   2) PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
   3) PKD 26.11.Z. – Produkcja elementów elektronicznych.
   4) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
   5) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli.
   6) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego.
   7) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego.
   8) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
   9) PKD 27.52.Z – Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
   10) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.
   11) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych.
   12) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
   13) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
   14) PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej.
   15) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną.
   16) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
   17) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem.
   18) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
   19) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
   20) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
   21) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
   22) PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
   23) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
   24) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
   25) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.
   26) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
   27) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
   28) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
   Dotychczasowa treść § 71:
   § 71.
   1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, pojedynczych lub w odcinku zbiorowym, Spółka, na wniosek uprawnionego z tych akcji akcjonariusza, umarza utracone lub zniszczone dokumenty akcji oraz wydaje akcjonariuszowi ich duplikaty lub jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowe zaktualizowane dokumenty akcji.
   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien mieć formę pisemną oraz wskazywać serię i numer akcji, których dokument został utracony lub zniszczony, uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty lub zniszczenia oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz o nieprzeniesieniu akcji na rzecz innego podmiotu.
   3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, po otrzymaniu wniosku, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikuje ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji oraz wzywając posiadacza lub inne osoby roszczące sobie prawa do akcji będących przedmiotem postępowania o umorzenie do okazania ich Spółce przed upływem 14 dni od daty publikacji ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o umorzenie dokumentu.
   4. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu dokumentu akcji zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz uprawniony z tych akcji, przed dokonaniem ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Spółka wzywa listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej akcjonariusza, aby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, złożył oświadczenie, co do żądania umorzenia dokumentu akcji.
   5. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia, zgłaszając prawa do tego dokumentu ani nikt nie złoży umotywowanego sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie umorzenia dokumentu akcji i wydaje wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu lub nowy dokument akcji o uaktualnionej treści.
   6. W przypadku złożenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu dokumentu akcji będącego przedmiotem umorzenia przez podmiot trzeci, który zgłasza prawa do tego dokumentu, lub zgłoszenia przez podmiot trzeci umotywowanego sprzeciwu przeciwko umorzeniu dokumentu akcji, Spółka zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie, informując go jednocześnie o zakończeniu przez Spółkę postępowania o umorzenie dokumentu akcji i możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz zwraca dokument akcji składającemu.
   7. Koszty umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu, w tym koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ponosi wnioskodawca.
   Proponowana treść § 71:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 71 ze statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 9 ust. 2:
   2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy kolejne lata.
   Proponowana treść § 9 ust. 2:
   2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
   Dotychczasowa treść § 9 ust. 3 pkt 1):
   1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
   Proponowana treść § 9 ust. 3 pkt 1):
   1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
   Dotychczasowa treść § 9 ust. 3 pkt 3):
   3) wskutek odwołania.
   Proponowana treść § 9 ust. 3 pkt 3):
   3) wskutek odwołania ze składu Zarządu.
   Dotychczasowa treść § 12:
   Umowę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
   Proponowana treść § 12:
   W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę określającą treść czynności prawnej z członkiem Zarządu oraz upoważnić, w drodze uchwały, jednego z członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.
   Dotychczasowa treść § 13 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
   Proponowana treść § 13 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
   Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 pkt 1):
   1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
   Proponowana treść § 13 ust. 3 pkt 1):
   1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
   Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 pkt 3):
   3) wskutek odwołania.
   Proponowana treść § 13 ust. 3 pkt 3):
   3) wskutek odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
   Dotychczasowa treść § 15 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
   Proponowana treść § 15 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
   Dotychczasowa treść § 16 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” plus „wstrzymujące się”.
   Proponowana treść § 16 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
   Dotychczasowa treść § 16 ust. 4:
   4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
   Proponowana treść § 16 ust. 4:
   4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
   Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 5):
   5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

   Proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 5):
   5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
   Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 23):
   23) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonywanie, w odniesieniu do spółek kapitałowych, z wyłączeniem BIAZET GU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i BIANAR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Spółka posiada, ma objąć lub w skutek objęcia będzie posiadać co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) udziałów lub akcji:
   a) ustalanie treści (brzmienia) statutu bądź umowy spółki i ich zmianę,
   b) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej,
   c) podjęcie uchwały jako Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie takiej spółki, w sprawach zastrzeżonych dla tych organów przez Kodeks spółek handlowych bądź statut lub umowę, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez k.s.h. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   Proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 23):
   23) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonywanie, w odniesieniu do spółek kapitałowych, z wyłączeniem BIAZET GU sp. z o.o. w likwidacji i Narzędziownia BIANAR sp. z o.o., w których Spółka posiada, ma objąć lub w skutek objęcia będzie posiadać co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) udziałów lub akcji:
   a) ustalanie treści (brzmienia) statutu bądź umowy spółki i ich zmianę,
   b) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej,
   c) podjęcie uchwały jako Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie takiej spółki, w sprawach zastrzeżonych dla tych organów przez Kodeks spółek handlowych bądź statut lub umowę, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez k.s.h. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Dotychczasowa treść § 19 ust. 3:
   3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

   Proponowana treść § 19 ust. 3:
   3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
   Dotychczasowa treść § 19 ust. 5:
   5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3 (trzy) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
   Proponowana treść § 19 ust. 5:
   5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4 (cztery) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
   Dotychczasowa treść § 19 ust. 7:
   7. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
   Proponowana treść § 19 ust. 7:
   7. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
   Dotychczasowa treść § 20 ust. 2:
   2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 19 (dziewiętnaście) ust. 6 (sześć).
   Proponowana treść § 20 ust. 2:
   2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
   Dotychczasowa treść § 20 ust. 3:
   3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/20 (jeden łamane przez dwadzieścia) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
   Proponowana treść § 20 ust. 3:
   3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
   Dotychczasowa treść § 22 ust. 2:
   2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
   Proponowana treść § 22 ust. 2:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 22 ust. 2 ze Statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 23 ust. 3:
   3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na zmiany, jeżeli uchwała będzie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
   Proponowana treść § 23 ust. 3:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 23 ust. 3 ze Statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 23 ust. 4:
   4. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrywania, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek oraz wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
   Proponowana treść § 23 ust. 4:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 23 ust. 4 ze Statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 25 ust. 3:
   4. Na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny przenosi się kwoty stanowiące różnice pomiędzy dotychczasową wyceną środków trwałych a zaktualizowaną w myśl artykułu 31 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DZ. U. Nr 121/94, poz. 591).
   Proponowana treść § 25 ust. 3:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 25 ust. 3 ze Statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 26 ust. 1:
   1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku obrotowego, sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
   Proponowana treść § 26 ust. 1:
   1. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Radzie Nadzorczej. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
   Dotychczasowa treść § 26 ust. 2:
   1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
   Proponowana treść § 26 ust. 2:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 26 ust. 2 ze Statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 27 ust. 1:
   1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego.
   Proponowana treść § 27 ust. 1:
   1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
   Dotychczasowa treść § 27 ust. 2:
   2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe).
   Proponowana treść § 27 ust. 2:
   2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu w Spółce innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
   Dotychczasowa treść § 27 ust. 3:
   3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.
   Proponowana treść § 27 ust. 3:
   3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

  • (5/30/2023)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. W. Andersa 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 statutu spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki, ul. Gen. W. Andersa 44, 15-113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2022 rok.
   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok.
   8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
   9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2022 rok.
   10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok.
   11. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2022 rok.
   16. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2022 rok.
   17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
   18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
   19. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
   20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu spółki.
   21. Wolne wnioski.
   22. Zamknięcie obrad.

   W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia podjęcia uchwał dotyczących zmiany statutu spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian statutu spółki:
   Dotychczasowa treść § 4 ust. 1:
   1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych.
   2) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
   3) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli.
   4) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego.
   5) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego.
   6) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
   7) PKD 27.52.Z – Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
   8) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.
   9) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych.
   10) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
   11) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
   12) PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej.
   13) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną.
   14) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
   15) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem.
   16) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
   17) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
   18) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
   19) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
   20) PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
   21) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
   22) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
   23) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.
   24) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
   25) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
   26) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
   Proponowana treść § 4 ust. 1:
   1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.
   2) PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
   3) PKD 26.11.Z. – Produkcja elementów elektronicznych.
   4) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
   5) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli.
   6) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego.
   7) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego.
   8) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
   9) PKD 27.52.Z – Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
   10) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.
   11) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych.
   12) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
   13) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
   14) PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej.
   15) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną.
   16) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
   17) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem.
   18) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
   19) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
   20) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
   21) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
   22) PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
   23) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
   24) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
   25) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.
   26) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
   27) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
   28) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
   Dotychczasowa treść § 71:
   § 71.
   1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, pojedynczych lub w odcinku zbiorowym, Spółka, na wniosek uprawnionego z tych akcji akcjonariusza, umarza utracone lub zniszczone dokumenty akcji oraz wydaje akcjonariuszowi ich duplikaty lub, jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowe zaktualizowane dokumenty akcji.
   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien mieć formę pisemną oraz wskazywać serię i numer akcji, których dokument został utracony lub zniszczony, uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty lub zniszczenia oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz o nieprzeniesieniu akcji na rzecz innego podmiotu.
   3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, po otrzymaniu wniosku, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikuje ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji oraz wzywając posiadacza lub inne osoby roszczące sobie prawa do akcji będących przedmiotem postępowania o umorzenie do okazania ich Spółce przed upływem 14 dni od daty publikacji ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o umorzenie dokumentu.
   4. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu dokumentu akcji zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz uprawniony z tych akcji, przed dokonaniem ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Spółka wzywa listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej akcjonariusza, aby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, złożył oświadczenie, co do żądania umorzenia dokumentu akcji.
   5. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia, zgłaszając prawa do tego dokumentu ani nikt nie złoży umotywowanego sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie umorzenia dokumentu akcji i wydaje wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu lub nowy dokument akcji o uaktualnionej treści.
   6. W przypadku złożenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu dokumentu akcji będącego przedmiotem umorzenia przez podmiot trzeci, który zgłasza prawa do tego dokumentu, lub zgłoszenia przez podmiot trzeci umotywowanego sprzeciwu przeciwko umorzeniu dokumentu akcji, Spółka zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie, informując go jednocześnie o zakończeniu przez Spółkę postępowania o umorzenie dokumentu akcji i możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz zwraca dokument akcji składającemu.
   7. Koszty umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu, w tym koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponosi wnioskodawca.
   Proponowana treść § 71:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 71 ze statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 9 ust. 2:
   2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy kolejne lata.
   Proponowana treść § 9 ust. 2:
   2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
   Dotychczasowa treść § 9 ust. 3 pkt 1):
   1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
   Proponowana treść § 9 ust. 3 pkt 1):
   1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
   Dotychczasowa treść § 9 ust. 3 pkt 3):
   3) wskutek odwołania.
   Proponowana treść § 9 ust. 3 pkt 3):
   3) wskutek odwołania ze składu Zarządu.
   Dotychczasowa treść § 12:
   Umowę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
   Proponowana treść § 12:
   W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę określającą treść czynności prawnej z członkiem Zarządu oraz upoważnić, w drodze uchwały, jednego z członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.
   Dotychczasowa treść § 13 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
   Proponowana treść § 13 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
   Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 pkt 1):
   1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
   Proponowana treść § 13 ust. 3 pkt 1):
   1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
   Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 pkt 3):
   3) wskutek odwołania.
   Proponowana treść § 13 ust. 3 pkt 3):
   3) wskutek odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
   Dotychczasowa treść § 15 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
   Proponowana treść § 15 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
   Dotychczasowa treść § 16 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” plus „wstrzymujące się”.
   Proponowana treść § 16 ust. 1:
   1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
   Dotychczasowa treść § 16 ust. 4:
   4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
   Proponowana treść § 16 ust. 4:
   4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
   Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 5):
   5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

   Proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 5):
   5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
   Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 23):
   23) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonywanie, w odniesieniu do spółek kapitałowych, z wyłączeniem BIAZET GU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i BIANAR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Spółka posiada, ma objąć lub w skutek objęcia będzie posiadać co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) udziałów lub akcji:
   a) ustalanie treści (brzmienia) statutu bądź umowy spółki i ich zmianę,
   b) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej,
   c) podjęcie uchwały jako Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie takiej spółki, w sprawach zastrzeżonych dla tych organów przez Kodeks spółek handlowych bądź statut lub umowę, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez k.s.h. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   Proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 23):
   23) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonywanie, w odniesieniu do spółek kapitałowych, z wyłączeniem BIAZET GU sp. z o.o. w likwidacji i Narzędziownia BIANAR sp. z o.o., w których Spółka posiada, ma objąć lub w skutek objęcia będzie posiadać co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) udziałów lub akcji:
   a) ustalanie treści (brzmienia) statutu bądź umowy spółki i ich zmianę,
   b) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej,
   c) podjęcie uchwały jako Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie takiej spółki, w sprawach zastrzeżonych dla tych organów przez Kodeks spółek handlowych bądź statut lub umowę, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez k.s.h. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Dotychczasowa treść § 19 ust. 3:
   3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

   Proponowana treść § 19 ust. 3:
   3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
   Dotychczasowa treść § 19 ust. 5:
   5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3 (trzy) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
   Proponowana treść § 19 ust. 5:
   5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4 (cztery) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
   Dotychczasowa treść § 19 ust. 7:
   7. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
   Proponowana treść § 19 ust. 7:
   7. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
   Dotychczasowa treść § 20 ust. 2:
   2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 19 (dziewiętnaście) ust. 6 (sześć).
   Proponowana treść § 20 ust. 2:
   2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
   Dotychczasowa treść § 20 ust. 3:
   3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/20 (jeden łamane przez dwadzieścia) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
   Proponowana treść § 20 ust. 3:
   3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
   Dotychczasowa treść § 22 ust. 2:
   2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
   Proponowana treść § 22 ust. 2:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 22 ust. 2 ze Statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 23 ust. 3:
   3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na zmiany, jeżeli uchwała będzie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
   Proponowana treść § 23 ust. 3:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 23 ust. 3 ze Statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 23 ust. 4:
   4. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrywania, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek oraz wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
   Proponowana treść § 23 ust. 4:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 23 ust. 4 ze Statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 25 ust. 3:
   4. Na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny przenosi się kwoty stanowiące różnice pomiędzy dotychczasową wyceną środków trwałych a zaktualizowaną w myśl artykułu 31 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DZ. U. Nr 121/94, poz. 591).
   Proponowana treść § 25 ust. 3:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 25 ust. 3 ze Statutu spółki.
   Dotychczasowa treść § 26 ust. 1:
   1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku obrotowego, sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
   Proponowana treść § 26 ust. 1:
   1. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Radzie Nadzorczej. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
   Dotychczasowa treść § 26 ust. 2:
   1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
   Proponowana treść § 26 ust. 2:
   Proponuje się usunięcie (wykreślenie) § 26 ust. 2 ze Statutu spółki.

  • (12/30/2022)

   W związku z zamiarem połączenia spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A., w dniu 29 grudnia 2022 roku Zarządy obu spółek pisemnie uzgodniły Plan połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A. Wobec pisemnego uzgodnienia przedmiotowego Planu połączenia między BIAZET S.A. (spółką przejmującą) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółką przejmowaną), zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, BIAZET S.A. niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości przedmiotowy Plan połączenia wraz z załącznikami.

    

   Plan połączenia spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.
    

   1. Załącznik nr 1 do Planu połączenia
   2. Załącznik nr 2 do Planu połączenia
   3. Załącznik nr 3 do Planu połączenia
   4. Załącznik nr 4 do Planu połączenia
   5. Załącznik nr 5 do Planu połączenia
   6. Załącznik nr 6 do Planu połączenia
   7. Załącznik nr 7 do Planu połączenia

    

  • (7/11/2022)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 28 lipca 2022 roku. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną podjęte w dniu 28 lipca 2022 roku o godz. 1000 w siedzibie BIAZET S.A. w Białymstoku przy ul. Gen. Władysława Andersa 44.

  • (6/2/2022)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

   4. Wybór komisji skrutacyjnej.

   5. Przyjęcie porządku obrad.

   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

   8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2021 rok.

   9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

   10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

   11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za 2021 rok.

   12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   13. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   14. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   16. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

   18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

   19. Wolne wnioski.

   20. Zamknięcie obrad.

  • (7/9/2021)

   Zarząd BIAZET S.A. informuje, że w dniu 01 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET S.A. podjęło uchwałę nr 6/2021/1 w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok, na mocy której część zysku, tj. kwotę 3.045.654,00 zł (9 zł na 1 akcję) przeznaczono na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku wyłączono od podziału i przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 01 lipca 2021 roku. Zgodnie z w/w uchwałą dywidenda ma zostać wypłacona w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

  • (7/2/2021)

   Ze względu na kontrowersyjny charakter nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd BIAZET S.A., mając na szczególnej uwadze wagę problemów związanych z procesem obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki oraz dbałość o interesy akcjonariuszy i poszanowanie ich praw, wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości z pismem sygnalizującym istnienie luki prawnej w przepisach prawa pozbawiających akcjonariuszy, którzy utracili dokumenty akcji, możliwości ich odtworzenia w celu dematerializacji. Treść pisma znajduje się poniżej.

    

   Załączniki:
   Pismo BIAZET SA do MF w sprawie utraty dokumentów akcji

    

  • (6/2/2021)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 01 lipca 2021 roku, na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
   8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2020 rok.
   9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
   10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
   11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za 2020 rok.
   12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   13. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   14. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   16. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
   18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
   19. Wolne wnioski.
   20. Zamknięcie obrad.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 73 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 127684 do 127744 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 30 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 121763 do 121944 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 33 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 122268 do 122358 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 347 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 196021 do 196066 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 952 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 170895 do 170927 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 935 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 171456 do 171488 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 1050 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 167661 do 167693 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/15/2021)

   BIAZET S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku podjęło Uchwałę nr 06/12/2020 w sprawie zmiany statutu Spółki, na mocy której wprowadzono procedurę wydawania duplikatów dokumentów akcji w przypadku ich utraty lub zniszczenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego powyższa zmiana została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy aktualną treść § 71 Statutu BIAZET S.A.:

   • 71 Statutu BIAZET S.A.
   1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, pojedynczych lub w odcinku zbiorowym, Spółka, na wniosek uprawnionego z tych akcji akcjonariusza, umarza utracone lub zniszczone dokumenty akcji oraz wydaje akcjonariuszowi ich duplikaty lub, jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowe zaktualizowane dokumenty akcji.
   2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien mieć formę pisemną oraz wskazywać serię i numer akcji, których dokument został utracony lub zniszczony, uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty lub zniszczenia oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz o nie przeniesieniu akcji na rzecz innego podmiotu.
   3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu,  po otrzymaniu wniosku, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikuje ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji oraz wzywając posiadacza lub inne osoby roszczące sobie prawa do akcji będących przedmiotem postępowania o umorzenie do okazania ich Spółce przed upływem 14 dni od daty publikacji ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o umorzenie dokumentu.
   4. Jeżeli żądanie  umorzenia  i  wydania  duplikatu  dokumentu akcji  zostało  zgłoszone  przez podmiot,  który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz uprawniony z tych akcji, przed  dokonaniem ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Spółka wzywa listem poleconym wpisanego do  księgi akcyjnej akcjonariusza, aby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, złożył oświadczenie, co do żądania umorzenia dokumentu akcji.
   5. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia, zgłaszając prawa do tego dokumentu ani nikt nie złoży umotywowanego sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie umorzenia dokumentu akcji i wydaje wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu lub nowy dokument akcji o uaktualnionej treści.
   6. W przypadku złożenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu dokumentu akcji będącego przedmiotem umorzenia przez podmiot trzeci, który zgłasza prawa do tego dokumentu, lub zgłoszenia przez podmiot trzeci umotywowanego sprzeciwu przeciwko umorzeniu dokumentu akcji, Spółka zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie, informując go jednocześnie o zakończeniu przez Spółkę postępowania o umorzenie dokumentu akcji i możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz zwraca dokument akcji składającemu.
   7. Koszty umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu, w tym koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ponosi wnioskodawca.

   W związku z postanowieniem § 71 ust. 7 Statutu BIAZET S.A., informujemy, że koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który obowiązany jest ponieść wnioskodawca, wynosi 430,00 zł. Akcjonariusz występujący z wnioskiem o umorzenie utraconych lub zniszczonych dokumentów akcji oraz wydanie ich duplikatów lub, jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowych zaktualizowanych dokumentów zobowiązany jest uiścić w/w kwotę na rzecz Spółki. Wpłaty kwoty 430,00 zł należy dokonać na rachunek bankowy BIAZET S.A. prowadzony przez mBank S.A. nr rachunku: 20 1140 1775 0000 3976 2900 1001 albo gotówką w kasie w siedzibie Spółki. Do wniosku o umorzenie utraconych lub zniszczonych dokumentów akcji oraz wydanie ich duplikatów lub nowych zaktualizowanych dokumentów akcji, o którym mowa powyżej,  należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia w/w kosztów. Wnioski bez załączonego potwierdzenia uiszczenia w/w kosztów nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

    

   Jednocześnie informujemy, iż w związku z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych w zakresie wydawania przez Spółkę dokumentów akcji, od dnia 1 marca 2021 roku nie będzie możliwe wydawanie przez Spółkę dokumentów akcji ani ich duplikatów. Zarząd BIAZET S.A. zmuszony jest od dnia 1 marca 2021 roku zawiesić rozpoznawanie wniosków o wydanie duplikatów akcji lub nowych zaktualizowanych dokumentów akcji. Procedura przewidziana w § 71 Statutu Spółki zostanie wszczęta wyłącznie na podstawie wniosków, które wpłyną do siedziby BIAZET S.A. ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok w terminie do dnia 18 lutego 2021 roku (termin uwzględnia wymóg opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

   Biorąc pod uwagę kontrowersyjny charakter nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie zakazu wydawania dokumentów na akcje, Zarząd BIAZET S.A. rozważa wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości celem zasygnalizowania istnienia od 1 marca 2021 roku luki w przepisach prawa pozbawiającej akcjonariuszy, którzy utracili dokumenty akcji, możliwości ich odtworzenia w celu dematerializacji. Na potrzeby określenia, czy w BIAZET S.A. zjawisko takie występuje i w jakiej skali, prosimy akcjonariuszy, którzy utracili dokumenty akcji o kontakt ze Spółką.

    

  • (12/22/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

    

    

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (12/2/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

    

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (11/22/2020)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 grudnia 2020 roku, na godz. 1400, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

   4. Wybór komisji skrutacyjnej.

   5. Przyjęcie porządku obrad.

   6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

   7. Wolne wnioski.

   8. Zamknięcie obrad.

   W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostaje zamieszczona treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

   Proponuje się dodanie § 71. o następującym brzmieniu:

   § 71.

   1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, pojedynczych lub w odcinku zbiorowym, Spółka, na wniosek uprawnionego z tych akcji akcjonariusza, umarza utracone lub zniszczone dokumenty akcji oraz wydaje akcjonariuszowi ich duplikaty lub, jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowe zaktualizowane dokumenty akcji.

   2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien mieć formę pisemną oraz wskazywać serię i numer akcji, których dokument został utracony lub zniszczony, uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty lub zniszczenia oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz o nie przeniesieniu akcji na rzecz innego podmiotu.

   3. Z zastrzeżeniem 4 niniejszego paragrafu,  po otrzymaniu wniosku, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikuje ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji oraz wzywając posiadacza lub inne osoby roszczące sobie prawa do akcji będących przedmiotem postępowania o umorzenie do okazania ich Spółce przed upływem 14 dni od daty publikacji ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o umorzenie dokumentu.

   4. Jeżeli żądanie  umorzenia  i  wydania  duplikatu  dokumentu akcji  zostało  zgłoszone  przez podmiot,  który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz uprawniony z tych akcji, przed  dokonaniem ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Spółka wzywa listem poleconym wpisanego do  księgi akcyjnej akcjonariusza, aby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, złożył oświadczenie, co do żądania umorzenia dokumentu akcji.

   5. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia, zgłaszając prawa do tego dokumentu ani nikt nie złoży umotywowanego sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie umorzenia dokumentu akcji i wydaje wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu lub nowy dokument akcji o uaktualnionej treści.

   6. W przypadku złożenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu dokumentu akcji będącego przedmiotem umorzenia przez podmiot trzeci, który zgłasza prawa do tego dokumentu, lub zgłoszenia przez podmiot trzeci umotywowanego sprzeciwu przeciwko umorzeniu dokumentu akcji, Spółka zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie, informując go jednocześnie o zakończeniu przez Spółkę postępowania o umorzenie dokumentu akcji i możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz zwraca dokument akcji składającemu.

   7. Koszty umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu, w tym koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ponosi wnioskodawca.

   Proponuje się dodanie w §27. Statutu ustępu 7. o następującym brzmieniu:

   7. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

    

  • (11/10/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (10/19/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (9/29/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (7/21/2020)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 roku, na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki albo zarejestrowaniu akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
   7. Wolne wnioski.
   8. Zamknięcie obrad.

    

  • (6/1/2020)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 roku, na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
   8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2019 rok.
   9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
   10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
   11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za 2019 rok.
   12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   13. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   14. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   16. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
   18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
   19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
   20. Wolne wnioski.
   21. Zamknięcie obrad.

  Kontakt z nami


  Generała Władysława Andersa 44, Białystok, Polska

  Do góry