Zamknij

  Skontaktuj się bezpośrednio:


  +48 85 67 84 701


  biazet@biazet.pl

  Lub użyj poniższego formularza:  Akcjonariat
   
  • (12/30/2022)

   W związku z zamiarem połączenia spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A., w dniu 29 grudnia 2022 roku Zarządy obu spółek pisemnie uzgodniły Plan połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A. Wobec pisemnego uzgodnienia przedmiotowego Planu połączenia między BIAZET S.A. (spółką przejmującą) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółką przejmowaną), zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, BIAZET S.A. niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości przedmiotowy Plan połączenia wraz z załącznikami.

    

   Plan połączenia spółek BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.
    

   1. Załącznik nr 1 do Planu połączenia
   2. Załącznik nr 2 do Planu połączenia
   3. Załącznik nr 3 do Planu połączenia
   4. Załącznik nr 4 do Planu połączenia
   5. Załącznik nr 5 do Planu połączenia
   6. Załącznik nr 6 do Planu połączenia
   7. Załącznik nr 7 do Planu połączenia

    

  • (7/11/2022)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 28 lipca 2022 roku. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną podjęte w dniu 28 lipca 2022 roku o godz. 1000 w siedzibie BIAZET S.A. w Białymstoku przy ul. Gen. Władysława Andersa 44.

  • (6/2/2022)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

   4. Wybór komisji skrutacyjnej.

   5. Przyjęcie porządku obrad.

   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

   8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2021 rok.

   9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

   10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

   11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za 2021 rok.

   12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   13. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   14. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   16. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2021 rok.

   17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

   18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

   19. Wolne wnioski.

   20. Zamknięcie obrad.

  • (7/9/2021)

   Zarząd BIAZET S.A. informuje, że w dniu 01 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET S.A. podjęło uchwałę nr 6/2021/1 w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok, na mocy której część zysku, tj. kwotę 3.045.654,00 zł (9 zł na 1 akcję) przeznaczono na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku wyłączono od podziału i przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 01 lipca 2021 roku. Zgodnie z w/w uchwałą dywidenda ma zostać wypłacona w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

  • (7/2/2021)

   Ze względu na kontrowersyjny charakter nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd BIAZET S.A., mając na szczególnej uwadze wagę problemów związanych z procesem obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki oraz dbałość o interesy akcjonariuszy i poszanowanie ich praw, wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości z pismem sygnalizującym istnienie luki prawnej w przepisach prawa pozbawiających akcjonariuszy, którzy utracili dokumenty akcji, możliwości ich odtworzenia w celu dematerializacji. Treść pisma znajduje się poniżej.

    

   Załączniki:
   Pismo BIAZET SA do MF w sprawie utraty dokumentów akcji

    

  • (6/2/2021)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 01 lipca 2021 roku, na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
   8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2020 rok.
   9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
   10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
   11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za 2020 rok.
   12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   13. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   14. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   16. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2020 rok.
   17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
   18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
   19. Wolne wnioski.
   20. Zamknięcie obrad.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 73 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 127684 do 127744 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 30 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 121763 do 121944 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 33 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 122268 do 122358 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 347 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 196021 do 196066 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 952 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 170895 do 170927 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 935 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 171456 do 171488 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/24/2021)

   Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 45423), informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji numer 1050 obejmującego akcje zwykłe, imienne serii A nr od 167661 do 167693 i zamiarze jego umorzenia.

   Jednocześnie Zarząd BIAZET S.A. wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu lub roszczą sobie prawa do niego, aby w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia okazały dokument w Spółce lub zgłosiły umotywowany sprzeciw przeciwko jego umorzeniu, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o jego umorzenie.

  • (2/15/2021)

   BIAZET S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIAZET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku podjęło Uchwałę nr 06/12/2020 w sprawie zmiany statutu Spółki, na mocy której wprowadzono procedurę wydawania duplikatów dokumentów akcji w przypadku ich utraty lub zniszczenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego powyższa zmiana została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy aktualną treść § 71 Statutu BIAZET S.A.:

   • 71 Statutu BIAZET S.A.
   1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, pojedynczych lub w odcinku zbiorowym, Spółka, na wniosek uprawnionego z tych akcji akcjonariusza, umarza utracone lub zniszczone dokumenty akcji oraz wydaje akcjonariuszowi ich duplikaty lub, jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowe zaktualizowane dokumenty akcji.
   2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien mieć formę pisemną oraz wskazywać serię i numer akcji, których dokument został utracony lub zniszczony, uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty lub zniszczenia oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz o nie przeniesieniu akcji na rzecz innego podmiotu.
   3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu,  po otrzymaniu wniosku, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikuje ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji oraz wzywając posiadacza lub inne osoby roszczące sobie prawa do akcji będących przedmiotem postępowania o umorzenie do okazania ich Spółce przed upływem 14 dni od daty publikacji ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o umorzenie dokumentu.
   4. Jeżeli żądanie  umorzenia  i  wydania  duplikatu  dokumentu akcji  zostało  zgłoszone  przez podmiot,  który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz uprawniony z tych akcji, przed  dokonaniem ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Spółka wzywa listem poleconym wpisanego do  księgi akcyjnej akcjonariusza, aby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, złożył oświadczenie, co do żądania umorzenia dokumentu akcji.
   5. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia, zgłaszając prawa do tego dokumentu ani nikt nie złoży umotywowanego sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie umorzenia dokumentu akcji i wydaje wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu lub nowy dokument akcji o uaktualnionej treści.
   6. W przypadku złożenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu dokumentu akcji będącego przedmiotem umorzenia przez podmiot trzeci, który zgłasza prawa do tego dokumentu, lub zgłoszenia przez podmiot trzeci umotywowanego sprzeciwu przeciwko umorzeniu dokumentu akcji, Spółka zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie, informując go jednocześnie o zakończeniu przez Spółkę postępowania o umorzenie dokumentu akcji i możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz zwraca dokument akcji składającemu.
   7. Koszty umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu, w tym koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ponosi wnioskodawca.

   W związku z postanowieniem § 71 ust. 7 Statutu BIAZET S.A., informujemy, że koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który obowiązany jest ponieść wnioskodawca, wynosi 430,00 zł. Akcjonariusz występujący z wnioskiem o umorzenie utraconych lub zniszczonych dokumentów akcji oraz wydanie ich duplikatów lub, jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowych zaktualizowanych dokumentów zobowiązany jest uiścić w/w kwotę na rzecz Spółki. Wpłaty kwoty 430,00 zł należy dokonać na rachunek bankowy BIAZET S.A. prowadzony przez mBank S.A. nr rachunku: 20 1140 1775 0000 3976 2900 1001 albo gotówką w kasie w siedzibie Spółki. Do wniosku o umorzenie utraconych lub zniszczonych dokumentów akcji oraz wydanie ich duplikatów lub nowych zaktualizowanych dokumentów akcji, o którym mowa powyżej,  należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia w/w kosztów. Wnioski bez załączonego potwierdzenia uiszczenia w/w kosztów nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

    

   Jednocześnie informujemy, iż w związku z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych w zakresie wydawania przez Spółkę dokumentów akcji, od dnia 1 marca 2021 roku nie będzie możliwe wydawanie przez Spółkę dokumentów akcji ani ich duplikatów. Zarząd BIAZET S.A. zmuszony jest od dnia 1 marca 2021 roku zawiesić rozpoznawanie wniosków o wydanie duplikatów akcji lub nowych zaktualizowanych dokumentów akcji. Procedura przewidziana w § 71 Statutu Spółki zostanie wszczęta wyłącznie na podstawie wniosków, które wpłyną do siedziby BIAZET S.A. ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok w terminie do dnia 18 lutego 2021 roku (termin uwzględnia wymóg opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

   Biorąc pod uwagę kontrowersyjny charakter nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie zakazu wydawania dokumentów na akcje, Zarząd BIAZET S.A. rozważa wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości celem zasygnalizowania istnienia od 1 marca 2021 roku luki w przepisach prawa pozbawiającej akcjonariuszy, którzy utracili dokumenty akcji, możliwości ich odtworzenia w celu dematerializacji. Na potrzeby określenia, czy w BIAZET S.A. zjawisko takie występuje i w jakiej skali, prosimy akcjonariuszy, którzy utracili dokumenty akcji o kontakt ze Spółką.

    

  • (12/22/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

    

    

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (12/2/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

    

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (11/22/2020)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 grudnia 2020 roku, na godz. 1400, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

   4. Wybór komisji skrutacyjnej.

   5. Przyjęcie porządku obrad.

   6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

   7. Wolne wnioski.

   8. Zamknięcie obrad.

   W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostaje zamieszczona treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

   Proponuje się dodanie § 71. o następującym brzmieniu:

   § 71.

   1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, pojedynczych lub w odcinku zbiorowym, Spółka, na wniosek uprawnionego z tych akcji akcjonariusza, umarza utracone lub zniszczone dokumenty akcji oraz wydaje akcjonariuszowi ich duplikaty lub, jeżeli jednocześnie ich treść stała się nieaktualna, nowe zaktualizowane dokumenty akcji.

   2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien mieć formę pisemną oraz wskazywać serię i numer akcji, których dokument został utracony lub zniszczony, uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty lub zniszczenia oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz o nie przeniesieniu akcji na rzecz innego podmiotu.

   3. Z zastrzeżeniem 4 niniejszego paragrafu,  po otrzymaniu wniosku, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikuje ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji oraz wzywając posiadacza lub inne osoby roszczące sobie prawa do akcji będących przedmiotem postępowania o umorzenie do okazania ich Spółce przed upływem 14 dni od daty publikacji ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Spółkę i wydania jego duplikatu podmiotowi wnioskującemu o umorzenie dokumentu.

   4. Jeżeli żądanie  umorzenia  i  wydania  duplikatu  dokumentu akcji  zostało  zgłoszone  przez podmiot,  który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz uprawniony z tych akcji, przed  dokonaniem ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Spółka wzywa listem poleconym wpisanego do  księgi akcyjnej akcjonariusza, aby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, złożył oświadczenie, co do żądania umorzenia dokumentu akcji.

   5. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia, zgłaszając prawa do tego dokumentu ani nikt nie złoży umotywowanego sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie umorzenia dokumentu akcji i wydaje wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu lub nowy dokument akcji o uaktualnionej treści.

   6. W przypadku złożenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu dokumentu akcji będącego przedmiotem umorzenia przez podmiot trzeci, który zgłasza prawa do tego dokumentu, lub zgłoszenia przez podmiot trzeci umotywowanego sprzeciwu przeciwko umorzeniu dokumentu akcji, Spółka zawiadamia wnioskodawcę o tym fakcie, informując go jednocześnie o zakończeniu przez Spółkę postępowania o umorzenie dokumentu akcji i możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz zwraca dokument akcji składającemu.

   7. Koszty umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu, w tym koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ponosi wnioskodawca.

   Proponuje się dodanie w §27. Statutu ustępu 7. o następującym brzmieniu:

   7. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

    

  • (11/10/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (10/19/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (9/29/2020)

   Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd  BIAZET  S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego pod numerem KRS 0000045423, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00.

   Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

    

   Załączniki:

   Oświadczenie Akcjonariusza BIAZET SA

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (fundusz inwestycyjny)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.fizyczna)

   Zgoda Akcjonariusza na kontakt (os.prawna)

   Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych akcjonariuszy-BIAZET S A

    

  • (7/21/2020)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 roku, na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki albo zarejestrowaniu akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
   7. Wolne wnioski.
   8. Zamknięcie obrad.

    

  • (6/1/2020)

   Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 roku, na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór komisji skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
   8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2019 rok.
   9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
   10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
   11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za 2019 rok.
   12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   13. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   14. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   16. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
   17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
   18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
   19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
   20. Wolne wnioski.
   21. Zamknięcie obrad.

  Kontakt z nami


  Generała Władysława Andersa 44, Białystok, Polska

  Do góry