Zamknij

  Skontaktuj się bezpośrednio:  +48 85 67 84 701  biazet@biazet.pl

  Lub użyj poniższego formularza:

  Polityka prywatności i polityka cookies

  Pragniemy Państwa zapewnić, iż BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku w pełni respektuje i szanuje prawa internautów, klientów wynikających z ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w sieci. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  W niniejszym dokumencie, znajdą Państwo wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, celu i rodzaju pozyskiwanych danych, sposobie i zakresie ich przetwarzania, w szczególności o ich udostępnianiu oraz o procedurach związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych, prawach użytkownika oraz formach kontaktu z administratorem. Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies.

  Nasz serwis może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, ich adresów IP, nazw domen, danych technicznych i typu przeglądarek, typu systemu operacyjnego, rejonu geograficznego, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Na podstawie tych danych administracja strony jest w stanie oszacować wykorzystanie konkretnych elementów serwisu. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych oraz do tworzenia różnego rodzaju statystyk. Dane te uniemożliwiają jednoznaczną identyfikację poszczególnych użytkowników jako osób fizycznych.

  § 1 Definicje

  1. Administrator Serwisu – oznacza Biazet S.A. z siedzibą w Białymstoku, 15-113, ul. Gen. Władysława Andersa 44, NIP: 542-02-01-469, Regon: 50287907, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Współadministratorzy danych osobowych – to podmioty, które razem z Administratorem współadministrują danymi osobowymi. Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych.
  Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:
  a) Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland;
  b) LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
  3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  4. Przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.
  5. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  6. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  7. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  8. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.biazet.pl.
  9. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
  10. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  § 2 Zasady bezpieczeństwa

  1. Administrator Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  b) uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  d) dokładne i aktualne,
  e) nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
  f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  g) bezpiecznie przechowywane,
  h) nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.
  2. Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w celach reklamowych. Żadne z zapisywanych danych nie są sprzedawane na zewnątrz.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do skorzystania z usług Serwisu.
  4. Komunikacja między Twoim komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

  § 3 Cele przetwarzania gromadzonych danych, podstawa prawna ich przetwarzania oraz czas ich przechowywania. Zasady przekazywania danych innym podmiotom

  1. Administrator Serwisu informuje, że w ramach prowadzenia serwisu, w zależności od celu przetwarzania, mogą być zbierane następujące dane osobowe:
  a) dane zbierane automatycznie (adresy IP, nazwy domen, typ przeglądarek, typ systemu operacyjnego czy pliki typu cookie) – dane są zapisywane przez serwis automatycznie wykorzystujemy wyłącznie do celów podstawowych statystyk internetowych, związanych z odwiedzinami naszej strony. Ma to na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z naszej strony oraz tworzenie podstawowych statystyk związanych z ruchem na naszej witrynie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).
  b) dane zbierane podczas wypełniania formularza kontaktowego (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu do kontaktu) – celem przetwarzania będzie obsługa zgłoszenia kontaktowego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie przez nas odpowiedzi na zapytania do nas kierowane. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony prze potencjalnymi roszczeniami;
  c) dane zbierane podczas obsługi mediów społecznościowych (imię i nazwisko, informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych) – celem przetwarzania będzie prowadzenie mediów społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, realizowany przez administratora polegający na obsłudze profilów w mediach społecznościowych. Dane osobowe użytkownika mogą zostać przetworzone poprzez konkretne interakcje w ramach profilów w mediach społecznościowych (np.: polubienia, komentarze, udostępnienia, obserwowania). Dane osobowe, które zostają przetworzone na naszym profilu zależą wyłącznie od Użytkownika i ustawień jego profilu w systemie obsługującym wybrane media społecznościowe. Szczegóły przetwarzania danych osobowych w ramach profili w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych właścicieli portali.
  2. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora nie dłużej niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np.:
  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła,
  c) w przypadku rejestracji konta Użytkownika w mediach społecznościowych do momentu usunięcia konta przez Użytkownika.
  3. Informujemy, że Administrator serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników osobom lub instytucjom trzecim.
  4. Celem prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Administratora, informuję, że Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, tj.: dostawcy usług IT, firmy księgowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług oraz innym firmom świadczącym usługi dla Administratora i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Powierzone dane osobowe będą wykorzystywane w celu w jakim zostały zebrane. Każde przekazanie danych osobowych będzie realizowane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub innych instrumentów prawnych.
  5. Administrator serwisu może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z rozporządzeniem RODO. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa/nakazu sądowego / innych dokumentów.
  6. Ponadto Administrator informuje, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

  § 4 Prawa użytkowników

  1.Administrator informuje, że przysługują Państwu następujące prawa:
  a) Prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji;
  b) Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
  c) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np. w celach marketingu bezpośredniego lub w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla naszych prawnie uzasadnionych celów;
  d) W odniesieniu do danych przekazanych nam w sposób automatyczny – prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe („prawo do przenoszenia danych”);
  e) W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych;
  f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).
  2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@biazet.pl, korzystając z umieszczonych wniosków do realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakładce RODO https://www.biazet.pl/pl/rodo/.

  § 5 Pliki Cookies

  1. Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
  2. W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
  3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  4. Administrator będzie wykorzystywać następujące typy plików cookies:
  a) Niezbędne – konieczne do prawidłowego działania strony;
  b) Funkcjonalne – niezbędne do zapewnienia niektórych funkcji na stronie, np. społecznościowych, zapamiętywania wyborów lub innych usług dostarczanych na stronie przez podmioty zewnętrzne;
  c) Analityczne – potrzebne do mierzenia liczby odsłon, użytkowników, sposobu zachowania się na stronie w celu zrozumienia i najlepszego dostosowania jej działania;
  d) Marketingowe – niezbędne do działań marketingowych prowadzonych na stronie, polegających np. na dostosowywaniu odpowiednich reklam do odwiedzających.
  5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  § 6 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (administrator cookies zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA).
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych w systemie reklamowym Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego Google Inc – z siedzibą w USA). Użytkownicy odwiedzający stronę główną i podstrony Serwisu – dodawani są do list remarketingowych, które pozwalają prezentować im treści reklamowe w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej Google. Użytkownik jest aktywny na liście remarketingowej przez okres od 45 do 90 dni.
  5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych. Wtyczki społecznościowe to małe fragmenty kodu, łączące wizytę Użytkownika z daną platformą mediów społecznościowych Dostawcy Zewnętrznego. Wtyczka społecznościowa powiadomi Dostawcę Zewnętrznego, że dany Użytkownik odwiedził nasz Serwis, może także pozwolić mu na odczyt informacji z plików cookie, jakie wcześniej przesłał na komputer użytkownika. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Państwa w przycisk wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy. Więcej informacji o tym, jak Dostawcy Zewnętrzni wykorzystują dane osobowe zebrane poprzez swoje wtyczki społecznościowe można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych dostawców.
  Stosujemy wtyczki społecznościowe następujących Dostawców Zewnętrznych:
  a) Facebook (https://developers.facebook.com/docs/plugins).
  b) LinkedIn (https://developer.linkedin.com/plugins)

  § 7 Zarządzanie plikami Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) Przeglądarka Edge
  b) Przeglądarka Mozilla FireFox
  c) Przeglądarka Chrome
  d) Przeglądarka Safari
  e) Przeglądarka Opera
  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

  § 8 Zmiany w Polityce Prywatności

  Administrator Serwisu zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

  Kontakt z nami


  Generała Władysława Andersa 44, Białystok, Polska

  Do góry