Zamknij

Skontaktuj się bezpośrednio:


+48 85 67 84 701


biazet@biazet.pl

Lub użyj poniższego formularza:Aktualności

25.06.2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 roku, na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za 2019 rok.
12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
13. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
14. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok, wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
16. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2019 rok.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Pozostałe aktualności:
Do góry