Zamknij

Skontaktuj się bezpośrednio:


+48 85 67 84 701


biazet@biazet.pl

Lub użyj poniższego formularza:Aktualności

18.08.2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 roku, na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Gen. Wł. Andersa 44, 15 – 113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki albo zarejestrowaniu akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

 

Pozostałe aktualności:
Do góry